Hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket. 3/2019. számú BJE határozat


Uj Szó, DuriS elvtárs föídművelésiigyi miniszter nagyjelentőségű beszéde Beszélni szeretnék a három főfel­adatról.

  • Tisztelt Látogató!
  • Vénák és ízületek kezelése
  • Babaúszás Otthoni előkészületek | Kalovits Babaúszás Program®
  • Babaúszás Otthoni Előkészületek Felkészülés a babaúszásra Babaúszás mint családi program nagyszerű foglalkozás a családotoknak!
  • ÖMKi - Tavaszi előkészületek a biokertben
  • Előkészületek Parkolóhely biztosítása és a közlekedők szabaddá tétele: Lift.
  • Pünkösdfürdői gáterősítés: megkezdődtek a helyszíni előkészületek | legyenmasaszenvedelyed.hu
  • Hozzászólások 0 Enyhén szólva, kicsit hanyagoltam az írást.

Még mindig sokan nem lát­ják tisztán, mi a szlovákiai és cseh­országi Egységes Földműves Szö­vetségnek főfeladata és miben rejlik a kis- és középföldmüvesség érde­keinek megvédése. Az Egységes Földműves Szövetség kerületi és já­rási, valamint helyi bizottságai előtt sem áll a kérdés tisztán. Még mindig nem értik teljes mértékben mi az, ami hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket lendíti a mezőgaz­dasági termelést és miként fognak legjobban segíteni a kis- és közép­földműveseken.

Nehéz ott jó ered­ményt várni, ahol nem látunk tisz­tán az irányban, hogy mit is kell elvégezni. Mi tehát a főfeladata mezőgazda­ságunknak miben kell látnunk az Egységes Földműves Szövetség fő­feladatait?

Mi segíti előbbre a kis­és középparasztságot, hogy többet, jobban és olcsóbban termeljen? Mi a döntő probléma? Arról már sok­szor volt szó, h'ogy a felaprózott kis­termelésben ezeket a kérdéseket nem tudjuk megoldani és megoldásuk csakis a szocialista szövetkezeti niagyteimelésben valósítható meg. És ha bármelyik oldalról is vizsgál­juk a dolgot rájövünk, hogy végtére az Egységes Földműves Szövetség döntő problémája és főfeladata, ha termelésünket tökéletesíteni akarjuk, ha többet, hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket és jobbat aka­runk termelni: az Egységes Földmű­ves Szövetkezetek megszervezése és fejlesztése.

BJCP, az meg mi? Egy sörverseny előkészületei. | Nők a sör körül

Ebből a tételből leeE kiindulnia az Egységes Földműves Szövetség minden ténykedésének és pedig azért, mert az Egységes Földműves Szövetség ezen főfeladata egyúttal egész nemzetgazdaságunk főfeladata is.

Két különböző alapon, azaz a mezőgazdaságbán kistermelés és az iparban a szocialista nagytermelés alapján nem lehet tartósan a szo­cialista nemzetgazdaság építését fej­leszteni.

Hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket kistermelés nem biztosít­ja mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy tökéletesíthessük és felépíthes­sük mezőgazdaságunkat és a szo­cialista ipar nem nyújthat e fejlesz­tés érdekében a végtelenségig hitelt.

Az árpolitikában sem oldhatjuk meg az árak kérdését tartősail tekintet­tel arra, hogy a kistermelés nem tö­kéletes és e mellett drága. Az ár­kérdést, amely a mezőgazdaság jö­vedelmezőségét biztosítja, magának a mezőgazdasági termelésnek kell megoldania. Tehát az egész nemzet­gazdaság érdekében, azaz a mező­gazdaság és az ipar érdekében fel­tétlenül szükséges a termelési szö­vetség a város és a falu között, a mezőgazdasági és az ipari termelés között.

De politikai szempontból is meg kell oldania a mezőgazdaságnak ezt az alapvető problémát.

Felkészülés a babaúszásra

A népi de­mokrácia azt jelenti, hogy- a kor­mányzat a dolgozó nép kezében van és az nem lehetséges, a munkásosz­tálynak és a parasztságnak a mun­kásosztály vezetése alatti szövetsége nélkül. Ezért ez a termelési szövet­ség a munkásosztály és a parasztság között a szocializmus építésének út­ján a népkormánynak, egyedüli megbízható politikai alapja, egyedüli bázis, amelyre a szocializmust épít­hetjük.

Ez annyit jelent, hogy mind politikai, mind gazdasági szempont­' bói elképzelhetetlen, hogy mezőgaz­daságunkban hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket ne építsük az Egy­.

Ezért az Egységes Földműves Szö­vetségnek legfőbb feladata kiépíteni és megszilárdítani az Egységes Földműves Szövetkezeteket, ameny­nyiben pedig nem oldja meg mind­azokat a kérdéseket, amelyek e fő­problémával kapcsolatosak, úgy té­ves úton jár.

az artrózisból származó lábödéma kezelése

A mezőgazdaságban a kasztérdekek védelme e jelszó alatt: »a falu egy család«, vagy minden más megoldás amely a mezőgazda­sági problémákat a szövetkezeti út­tól eltérően akarja megoldani, hely­telen.

Csakis a szocializmus kiépíté­sével van biztosítva a kis- és közép­parasztságnak érdekvédelme és csak ezen az úton lehet tökéletesíteni és fejleszteni a mezőgazdaságot. Miként teljesíti ezt a döntő és fő feladatát az Egységes Földműves Szövetség? Erről már beszéltünk az Egységes Szövetség központi bizott­ságának most ősszel megtartott ülé­sén. Köztársaságunkban kb.

Jelenlegi hely

De, hogy állunk a munka tekintetében? Mit csinálnak ezek a szövetkezetek, miként igazolják be a kis- és közép­parasztságunknak, hogy a szövetke­zetek a mezőgazdaság tökéletesíté­sét hozzák magukkal? A szövetke­zetek első tirtusa, azaz olyan szö­vetkezetek, amelyekben közös mun­ka folyik bizonyos formában közös vetési területtel, a mezsgyék meg­tartásával.

A harmadik tipusa a szövetkezetek­nek közös gazdálkodás Csehor­szágban a községek 0. A ne­gyedik tipus, amelyekben a gazdál­kodás eredményeit a tagok az el­végzett munka szerint osztják fel. Köztársaságunkban mindössze 34 van. Oly szövetkezet, amelyben a tagok az egyéni hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket kívül rész­ben olyan földet müveinek meg, amely a szövetkezeté és amelyet a földreform útján az állami birtokok­tól való felvásárlással, vagy pedig olymódon szereztek, hogy ezt a föld rossz megművelése miatt a régi tu­lajdonostól elvették és a szövetke­zetnek juttatták.

Kapcsolódó cikkek:

hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket Szlovákiában e mellett jelentős Mit mondanak ezek a számok? Azt mondják, hogy a mezőgazdasági főprobléma megoldásának kezdetén vagyunk, hogy az Egységes Föld­műves Szövetkezetek hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket és működését megállapító formák kez­detén vagyunk még csak.

A szövetkezetek itt ugyan léteznek, de nem adnak bizonyítékot a szö­vetkezeti mozgalom előnyeiről. Nem beszélnek arról, mit jelent a szövet­kezet, mit jelent a mezőgazdasági termelésben a munka megszervezé­se, mit jelent a közös vetési eljárás, a föld közös megművelése és a föl­dön való közös gazdálkodás.

Ezt fi­gyelembevéve barátaim, mik lesznek tehát a közeli a térd ízületi gyulladása kezelhető és hónapok­ban az Egységes Földműves Szövet­ség főfeladatai?

A felelősség érzését miért kell felkorbácsolnia minden egyes szövetségi funkcionáriusban, minden egyes kommunistában, min­den egyes becsületes építő munkás­ban, földművesben, bármilyen párt­hoz is tartozzék?

Kisokos szavazatszámlálóknak - 1. rész - Előkészületek a szavazás napja előtt

Elvtársak ez első­sorban azért szükséges, hogy tuda­tosítsuk és aztán az aratási munká­latokban és az őszi munkákban a leggyorsabban és a legmesszebbme­nően kihasználjuk azon szövetkeze­tekben hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket szerzett tapasztalato­kat, amelyek mir eddig is jő ered­ményeket értek el, és ezeket gyü­mölcsöztessük annak érdekében, hogy hasonlóképpen dolgozzunk a többi Egységes Földműves Szövetke­zetben is.

Ez egyszerűen hangzik, de rettenetesen sokat jelent mező­gazdaságunk jövő fejlődésére. Bizonyítékát hallottátok itt annak, mit jelentett a tavaszi munkák hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket a répa, a burgonya ültetvények helyes ápolása. És ma­gatok is tudjátok saját tapasztalat­ból, hogy mily forradalmi módon hat a szövetkezeti munka azokban a községekben, ahol a szövetkezet jól dolgozik.

Tudjátok, miként ha­tott a földműves asszonyokra, ami­dőn meggyőződtek a szövetkezeti munka előnyeiről a mosodákban. És tudjátok azt is, hogy ha a munkát az aratás hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket helyesen, mintasze­rűen szövetkezeti módon szervezzük meg, akkor asszonyaink és egész mezőgazdálkodásunk tapasztalatai még hatványozottabban értékesek lesznek, mint a szövetkezeti mosó­dák tapasztalatai voltak.

És ezt ne feledjétek el. Amiként a szövetkeze­ti mosódák felépítésének kezdetén sok helyütt bizonytalanság uralko­dott a tekintetben, hogy mit fog ez jelenteni az asszonyok számára és amily gyorsan meggyőződtek azok­nak nagy előnyéről, úgy meglátjá­tok, hogy a közösen megszervezett vetési munkának, a föld közös meg­művelésének során elért eredmények l sokkalta forradalmiasabban, fognak hatni, mint az a mosodáknál mutat­kozott.

Már az első bizonyítékok teljes világosággal beszélnek erről és épp ezért vegyétek ezt idejében tudomásul. Azonnal hozzá kell látni a közös munka megszervezéséhez Miért kell ezt tudatosítanunk az aratás és az őszi munkálatok előtt? Az aratástól csak alig egy pár hét választ már el. Tehát most megfon­tolják földműveseink, mit, mikor fognak vetni, már most akarják tudni, hogyan fognak folyni az őszi munkálatok.

artrózis a vállízületben

Az aratás ideje alatt kevés idő fog arra maradni, hogy az őszi munkálatokat előkészítsük, hogy előkészítsük a közös vetési el­járást és a föld hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket megművelését. Ezért bír oly rendkívüli fontosság­gal, hogy az Egységes Földműves Szövetség minden erejét összponto­títsa éspedig nemcsak az aratási munkák előkészítésére és végrehaj­tására, hanem a közös vetési eljá­rás és a hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket közös megművelésének előkészítősére is.

A Csehszlovákiai Kommunista Párt Központi Bizott­ságának határozata kötelességünkké teszi, hogy nemcsak minden Egysé­ges Földműves Szövetkezetben meg­valósítandó a hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket munka megszer­vezése, hanem hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket egyidejűleg a közös vetési eljárás és a föld közös megművelése is.

Ha elhalasztanók a közös vetési eljárás, a közös földmegmunkálás előkészületeit az aratás utáni időkre, nagyon sok értékes és pótolhatat­lan időt veszítenénk. Hogy miért? Elvtársak és elvtársnők ez nagyon bonyodalmas dolog. A közös aratást megtárgyalni, s 0kkal könnyebb, mint letárgyalni azt, miként fogjuk keresztül vinni a közös vetési eljá­rást és a föld közös megművelését. Tapasztalatból tudjátok, mily körül­ményes minden községben letárgyal­ni, a parcellák egyesítésének és a földeken a munka szervezésének módját.

És éppen azért, mert ez ilyen körülményes munka és mert már csak egy-két hét választ el az aratástól, éppen ezért kell összpon­tosítani erre a célra az Egységes Földműves Szövetség valamennyi járási bizottságának és szervezeté­nek munkását még az aratás előtt és az aratási munkálatok előkészí­tésével kapcsolatban. És azért sem szabad időt veszítenünk, mert az­után ha már a földművesek megál­lapodtak a közös vetési eljárásban, végre kell hajtani a technikai mun­kát és az is bizonyos időt kivan.

Ma­gatok tudjátok, hogy a szövetkeze­tek, amelyek közös vetési eljárást és a föld közös megmunkálását ké­szítik elő, hogyan sürgetik- a föld­művelésügyi minisztériumnál vagy a kerületi nemzeti bizottságoknál a technikai segélynyújtás mielőbbi megadását.

térdproblémák tünetei

Amint az Egységes Földműves Szövetkezetek a közös vetési eljárás mellett döntenek, azonnal kérik a segítséget. A föld­müvelésügyi minisztérium a kerületi nemzeti bizottságokkal együttmun­kálkodya, ezzel számol és éppen ezért tanfolyamokon az agrotechni­kusok és a tagosítók és egyéb tech­nikai kisegítő erők nagyszámú ap­parátusát készíti elő, hogy idejében tudjunk segítséget nyújtani, minde­nütt, ahol a földművesek a közös vetési eljárás és a föld közös meg­művelése mellett döntöttek.

Account Options

Amit nem hajtunk végre ősszel a közös vetési eljárás és a föld közös meg­munkálása érdekében, azt már a tavaszi munkák során nehezen tud­nók pótolni, egy teljes évet veszíte­nénk újból annak lehetősége nélkül, hogy felhasználhattuk volna azt me­zőgazdaságunk tökéletesítésére.

Az Egységes Földműves Szövetség min­den járási bizottságának ismernie kell a járásába tartozó EFSz-ek min­den nemű szükségletét, tudnia kell, hogy az EFSz mit csinál, milyen a tevékenysége, nyilvántartást kell ve­zetnie valamennyi szövetkezetről, va­lamint arról, hogy miben kell segít­ségükre lennie.

Elsősorban arra kell törekedni, hogy megtárgyalják az egyes üzemi rendszerek típusait hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket vonatkozásban a velehradski vagy velenski, Hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket a mes­tiskoi vagy barsluzsani szövetkeze­tét, mert ezekben a szövetkezetek­ben már fel vannak tünitetve azok a problémák, amelyeket meg kell ol­dani az aratással és az őszi munkák­kal kapcsolatosan és amelyeket vég­tére minden szövetkezetnek megkell oldania.

Tudljátok nagyon jól, hogy a tarlószantást tavaly nem tudtuk azonnal a learatás után megoldani, éspedig azért nem, mert a munka nem volt tökéletesen hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket, mert iá földművesek valamennyi munkát: az aratási, a tarlószántást, a cséplést, a tarló alá vetést egyszer­re nem tudták elintézni és így a be­szolgáltatások elkésése miatt maga a tervteljesítés is károkat szenvedett.

Éppen ezért szügséges, hogy a Föld­művesek egységes Szövetsége szer­vezze meg az aratást, a tarlószántást, a cséplést, a tarló alá vetést és a be. Az aratási előkészületek ellenőrzése Miképpen teljesíti az Egységes Hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket Szövetség legjobban eze­ket a feladjatokat, miképpen biztosít­ja az ellenőrzést, hogy így a község­ben mindenütt a lehető legjobb ered­ményeket érhessék el.

Szükségesnek mutatkozik, hogy az Egységes Föld­műves Szövetség járási bizottságai helyi szervezetei közbenóötiével,' a helyi nemzeti bizottság segítségével, és ahol van EFSz, ott az EFSz segít­ségével is, minden közságben végre­hajtsa az ellenőrzést, miképpen old­ják meg, figyelemmel a fentiekre, ezeket az aratási előkészületeket, mi­képpen van előkészítve a munka megszervezése az összes tervezett munkaerők, iga és gépek tervszerű és teljes kihasználásával, miként és hány hektár föld lesz közös munka útján megművelve, miként van biz­tosítva az állami gépállomások se­gítsége.

Ezeknek az eredményeknek alapján minden községben állítsanak össze jegyzőkönyvet, amelyet hitele­sít a helyi Nemzeti Bizottság, az Egy­séges Földműves Szövetség helyi szerevzete és ott, ahol EFSz van, a szövetkezeti vezetőség tagjai is iga­zolják ezt. Egyidejűleg határozat ho­zandó, hogyan és miképpen fogják a mutatkozó fogyatékosságokat kikü­szöbölni és ki lesz azért felelős. Ha­sonlóképpen ellenőrizni kell, miként van a terv teljesítve és miként let­tek a fogyatkozások kiküszöbölve.

Ezekről a dolgokról járásonként nyil­vántartást kell vezetni és így a járás pontos tájékoztatást kap arról, mi­képpen van előkészítve és végrehajt, va az aratás, az őszi munka, a közös vetési.

Világos tanújelét kell adni hogyan lehet eltávolítani az ízületi fájdalmakat otthon szövet­kezeti munkaszervezés és a szövet­kezeti termelés jelentőségének. Ne­künk minden módon segítségére kell sietnünk a szövetkezeteknek, hogy a kis- és középfölidművesek szemlá­tomást tapasztalják ez EFSz-ek mun­kaeredményeit, a szervezetit közös munka előnyeit és a közösen meg­művelt földből származó előnyöket.

Ez tehát annyit jelent, hogy nemcsak létesíteni kell az EFSz-eket, hanem a már meglévő EFSz-ben gondoskod­ni kell arról, hogy biztosítva legye­nek azok az előfeltételek, amelyek­nek megteremtésére ezeket megalakí­tottuk.

Keresés űrlap

Természetesen az Egységes Föld­műves Szövetség gondoskodni fog ar­ról, hogy megkönnyítse a munkát, meggyorsítsa az aratást minden köz­ségben, hogy azokban a községekben is, ahol még nincsen EFSz, segítsé­gére siessen a kis- és középparaszt­ságnak a munka jobb megszervezése érdekében, mégis, főfeladatunk ab­ban áll, hogy az EFSz-eink példát adjanak arra, mit jelentenek mező­gazdaságunk tökéletesítése szempont­jából.

Ha ezt az Egységes Földmű­ves Szövetség nerSij, tenné meg, ha ezen bizonyítékok biztosítása érdeké­ben nem szervezné meg a munkát, úgy ez azt jelentené, hogy elhanya­golná főfeladatót: segíteni a mező­gazdaságon, hogy a példákkal doku­mentálhassa, hogy jobban, többet és olcsóbban lehet előállítani és termel­ni.

E munka nélkül, annak megértése nélkül, hogy az EFSz-ek döntő jelen, tőséggel bírnak a földművesek meg­győzését illetően, a szövetkezeti nagy­termelés tekintetében, minden be­széd a földművesek megsegítéséről csak üres szóbeszéd lenne. Ezért kell az EFSz­ekben a termelésnek a legtökélete­sebbnek, a leggyorsabbnak és legol­csóbbnak lennie, ezért kell nekik a hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket elsőként végrehajtaniok, leg­gyorsabban teljesíteni a beszolgálta­tást, ezért kell náluk az aratást és a tarlószántást a legmintaszerűbben el­végezni.

Nyilvánvaló, hogy az Egy­séges Földműves Szövetség a földmű­veseknek bizonyítékot szolgáltathat arról, miként lehet a mezőgazdaság­ban a munkát megjavítani éspedig csakis ezen az alapon. Csakis ezen az alapon lehet az EFSz-ek alapjait ki­szélesíteni az önkéntesség elvének betartásával. Izület kezelése zselatinnal, Elvtársak, az a veszély fenyeget és az komoly ve­szély, hogy a földművesek, akik ezen ötezer szövetkezet eredményeire vár­nak, nem tudnák a bizonyítékokat ki­várni a szövetkezeti munka előnyei­ről.

Ez mind amellett szól, hogy az Egysé­ges Földműves Szövetség minden erejét liatbavetve segítsen elsősorban biztosítani ezen ötezer szövetkezetnél a közös vetési eljárás alapelvének érvényesítésében a közös földműve­lés, a közös szövetkezeti szervezett munka kiszélesítésén.

Ti tudjátok, ma a helyzet az, tudni és látni kívánják kis- és középparasztjaink, vájjon igaz-e az, amit mi állítunk és ennek vajfion bizonyítékát adjuk-e. Ez poli­tikailag és nemzetgazdaságilag annyit jelent, hogy az Egységes Földműves Szövetségnek döntő feladata hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket szolgálná a községeikinek ott, ahol EFSz-ek működnek.

A szövetkezeti szervezett munka mindenkit meggyőz Ezzel kapcsolatosan, Elvitársak, az Egységes Földműves Szövetségnek gondoskodnia kell a munka megszer­vezéséről, a szövetkezeti szervezeti munkáról, hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket ezen keresztül győ­ződhetnek meg a legkönnyebben fölű­művesejgk az EFSz jelentőségétől, arról, räit jelentenek hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket földművesek, azok asszonyai és ifjúsága számára és ez aztán magával ragadja a lábfájdalom, ízületek csavarása is.

Az, hogy az Egységes Föld­műves Szövetség nem összpontosítot­ta eddig erejét a feladatok teljesíté­sére, ez a fő fogyatékossága eddigi térdfájdalom süt. Kilencezer közös tavaszi munkára vonatkozó tervből csak kétefcer viaw lósult meg, ez kis eredmény, csekély bizonyíték az ügy mellett és ez na­gyon veszedelmes dolog.

Éppen ezért a Földművesek Szövetségének meg kell feszít enie minden erejét, hogy az aratási munka megszervezésében ezek.

Ez egyidejűleg azt jelenti, hogy va­laki mindig a községben legyen, hogy a földműveseknek segítsen, akkor majd nem fordulhat elő, hogy a kis­és középparasztok az észszerű terve­ket ne fogadják el, mert hiszen em­beri tulajdonság, hogy az emberek szívesen fogadnak el olyasmit, ami értelmes, ami megoldja és megköny­nyíti a munkát.

Babaúszás Otthoni Előkészületek

Nem elegendő tehát a tervet csak elkészítem, aztán nem törődni anak teljesítésével, ellenben fontos kimenni a községbe és ott ál­landóan és állandóan segitő kezet nyújtani. A mosodáknál, a mosógé­peknél is csak akkor szolgáltunk bi­zonyítékkal, amikor már azok mű­ködtek és nem azokban az időkben, amikor a mosógépre hónapokon ke­resztül várakozt ak. Ha az EFSz-ek a munka jobb megszervezésének bizo­nyítékait nem szolgáltatnák, ugyan­olyan lenne, mintha a mosógépek be­csomagolva maradtak volna és így természetesen ennek eredményét sem a községben, sem a szomszédos köz­ségekben a földművesek nem látnák.

Ezért az Egységes Földműves Szövet, ség járási bizottságainak kezükbe kell venniök az üzemi rendet fpro­vozní rádezekkel a szövetkezetek­hez kell lemenni, hogy ott ezeknek aliapján az aratási és az őszi munka­tervet konkréten áttárgyalják, a szö­vetkezeteknek hogyan kell elvégezni a közös előkészületeket kell sietni a kis- és középparasztság meggyőzé­sével, hogy azok a munkarendet elfő.